جنبش کوبیسم با تابلو پیکاسو آغار شدزمان مطالعه : ۳ دقیقه

جنبش کوبیسم با تابلو پیکاسو، دوشیزگان آوینیون در ۱۹۰۷ آغاز شد. در این تابلو پیکره زنان و اشیا از زوایای مختلف دیده می شوند، همه اجزای یک شی در یک زمان و از همه سو از درون و بیرون دیده می شوند و زوایای دید متفاوت جایگزین زاویه دید واحد رنسانسی شده است. در نقاشی کوبیسم همه چیز شکافته و قطعه قطعه می شود، چنانکه شی از بیرون و درون به طور همزمان بدون آنکه هیچ کدام از زوایای دید بر دیگری برتری داشته باشد، شناسایی می شود، همان طور که با میکروسکوپ می توان اشیای خرد را که با چشم دیده نمی شوند، قابل رویت کرد. در تابلوهای پیکاسو با قطعه قطعه شدن اشیا با زوایای دید متفاوت، با ازبین رفتن پس زمینه و پیش زمینه، تحول عظیمی در نقاشی این دوره نسبت به نقاشی رنسانسی ایجاد شد.

زوایای دید و زمان

در نقاشی کوبیسم علاوه بر تجزیه و تحلیل ساختار، آنچه اهمیت دارد زمان و زوایای دید مختلف است. در آثار پیکاسو هنگامی که شی از جهات مختلف ترسیم شده است، حرکت و زمان را تداعی می کند؛ بدین معنی که زمان به عنوان بعدی دیگر به تابلو اضافه می شود.

تابلوی دوشیزگان

در تابلوی دوشیزگان آوینیون، پیکاسو با پوشاندن صورت دوشیزگان با ماسک های آفریقایی فرهنگ دنیای دیگری را که با بربریت و وحشی بودن انطباق داشت، به عنوان معیارهای زیبایی شناختی بیان می کند و تحولی در ارزش های زیبایی شناختی ایجاد می کند. در این زمان با کشفیات علمی که به وقوع پیوست؛ نظریه نسبیت اینشتین، دوربین عکاسی، میکروسکوپ و به ویژه با فیلم و عکاسی که واقعیت به طور کامل به تصویر کشیده می شد، نقاشی دیگر نمی توانست واقع گرا باشد. به وسیلهٔ میکروسکوپ اشیای ریز قابل مشاهده می شود، به همین شیوه در نقاشی سعی شد اشیا از درون و بیرون همزمان دیده شوند. شی در کوبیسم با ساختاری هندسی، کثرت تصاویر و تداخل آنها با یکدیگر و با زوایای دید مختلف، به صورت قطعه قطعه ترکیب بندی و ترسیم می شود.

نقاشی های ژرژ براک

در نقاشی های ژرژ براک علاوه بر اینکه اشیاء قطعه قطعه می شوند، از حروف و اعداد و عناصر واقعی استفاده می شود. وی بافت و مواد مختلف را به تصویر در می آورد و در نهایت خود مواد را مانند تکه روزنامه، چوب و پارچه وارد تابلو می کند. ترکیب بندی تابلو به وسیلهٔ خود اشیا است، نه بازنمایی آنها. در حقیقت وی تکنیک کلاژ را برای نخستین بار در نقاشی آغاز می کند.

لژه

از دیگر هنرمندان این دوره لژه با ستایش از دنیای صنعتی و مدرن، معیارهای زیبایی شناختی مرتبط با آن را از طریق اعضای بدن انسان به شکل اهرم، دنده، چرخ و … و به طور کلی عناصر ماشینی در تابلوهایش بازنمایی می کند.

در نتیجه جنبش کوبیسم در فضای هنری، آزادی ایجاد می کند و فضا را برای به وجود آمدن جنبش های هنری آماده می کند.

حتماً بخوانید: جنبش فوتوریسم؛ جنبشی از جنس حرکت و پویایی

در آخر

این مطلبی که در مودر جنبش کوبیسم مطالعه کردید برگرفته شده از کتاب معماری، باغ و منظر دکتر هما ایرانی بهبهانی است.

ممکن است شما دوست داشته باشید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

img { border-radius: 25%; }