مرور برچسب

معماری کلاسیک

انقلاب صنعتی معماری چگونه شکل گرفت؟

انقلاب صنعتی معماری در قرن نوزدهم اتفاقاتی زیادی در صنعت معماری رخ داد. این اتفاقات از آن جایی شروع شد که مصالحی چون شیشه و فلز برای اولین بار کشف شدند. می شود گفت فلز و شیشه آغازگر انقلاب صنعتی در معماری هستند. مهندسان در آن دوران به…
img { border-radius: 25%; }