اتوکد؛ یک نرم افزار بسیار کاربردی برای مهندسینزمان مطالعه : ۵ دقیقه

اتوکد

یکی از پر کاربردترین نرم افزارهای مهندسی، اتوکد است که امروزه به کمک بسیاری از مهندسان آمده است. اتوکد که از مجموعه نرم افزارهای اتودکس است دارای بسیاری کلید میانبر در خود است که اگر شما از این کلید مینابرها مطلع باشید، می توانید در مدت زمان کوتاهی کارهای خود را انجام دهید. تیم تکامگ سعی بر این داشته که تمامی کلید میانبرها را به شما آموزش دهد تا شما با استفاده از این آموزش بتوانید کار خود را در کمترین زمان ممکن انجام دهید.

کلید میانبرهای اتوکد
کلید میانبرهای اتوکد

مهمترین کلید میانبرهای اتوکد

Dli+Inte

(اندازه گذاری خط صاف linear dim)

Dal+Inter

(اندازه گذاری تحت زاویه aligned dim)

Ddi+Inter

(اندازه گذاری قطر دایره diameter dim)

Dra+Inter

(اندازه گذاری شعاع دایره radius dim)

Dan+Inter

(اندازه گیری زاویه angular dim)

Dco+Inter

(اندازه گذاری متداول continue dim)

Dba+Inter

(اندازه گذاری روی هم baseline dim)

Dor+Inter

(اندازه گذاری مختصاتی ordinate dim)

Dce+Inter

(تعیین نقطه مرکز کمان center mark)

D+Inter

(سبک اندازه گذاری dim. style)

Ln+Inter

(مشاهد اندازه طول خط Lengthen)

LE+Inter

(ترسیم فلش اندازه quick leader)

RE+Inter

(دستور اصلاح نقشه Regen)

AA+Inter

(دستور محاسبه مساحت Area)

A+Inter

(دستورترسیم کمان Arc)

DI+Inter

(دستوراندازه گیری طول Distans)

SP+Inter

(دستوراملا درست نوشته  Spelling)

SPL+Inter

(دستورترسیم خط مایل Spline)

Cha+Inter

(دستور پخ زدن Chamfer)

EL+Inter

(دستور ترسیم بیضی Ellipse)

ED+Inter

(دستور تصحیح کردن Edit)

PU+Inter

(دستور پاک سازی لایه Purge)

SC+Inter

(دستور مقیاس دادن Scale)

RO+Inter

(دستور چرخاندن Rotate)

POL+Inter

(دستورترسیم چند ضلعی Polygon)

MA+Inter

(دستور هم رنگ کردن MatchPro)

Exp+Inter

(مشاهده تاریخ ترسیم Export)

C+Inter

(دستورترسیم دایره Circl)

M+Inter

(دستورحرکت دادن Move)

L+Inter

(دستورترسیم خط  Line)

S+Inter

(دستورتغییرطول Strech)

H+Inter

(دستورهاشورزدن Hatch)

U+Inter

(دستوربرگشت Undo)

TR+Inter

(دستورکوتاه کردن Trim)

EX+Inter

(دستورامتداد دادن Extend)

E+Inter

(دستور پاک کردن Erase)

F+Inter

(دستور منحنی زدن Fillet)

T+Inter

(دستور تایپ کردن Mtext)

Z+Inter

(دستور بزرگنمائی Zoom)

ZA+Inter

(دستور بزرگنمائی کلی Zoom All)

MI+Inter

(دستور آینه کردن Mirror)

B+Inter

(دستور یکی کردن BlockCtrl+ Shift+S)

Ctrl+S

(دستور Saveکردن)

Ctrl+C

(دستور Copy کردن)

Ctrl+X

(دستور Cut کردن)

Ctrl+V

(دستور Paste کردن)

Ctrl+A

(دستور انتخاب کلی ترسیمات)

Ctrl+N

(دستور باز کردن صفحه جدید)

Ctrl+O

(دستور باز کردن پنجره Open)

Ctrl+P

(دستور Plot گرفتن)

Ctrl+Q

(دستور خارج شدن از اتوکد)

U

(دستور Undo کردن)

حتماً بخوانید: نحوه اجراء و نصب سازه های پیچ و مهره ای

دستورات اتوکد با واسطه کیبورد

۳A ==> 3DARRAY

۳DO ==> 3DORBIT

۳F ==> 3DFACE

۳P ==> 3DPOLY

A ==> ARC

ADC ==> ADCENTER

AA ==> AREA

AL ==> ALIGN

AP ==> APPLOAD

AR ==> ARRAY

AR ==> ARRAY

ATT ==> ATTDEF

-ATT ==> -ATTDEF

ATE ==> ATTEDIT

ATE ==> ATTEDIT

ATTE ==> ATTEDIT

B ==>  BLOCK

B ==> BLOCK

BH ==> BHATCH

BO ==> BOUNDARY

BO ==> BOUNDARY

BR ==> BREAK

C ==>  CIRCLE

CH ==> PROPERTIES

CH ==> CHANGE

CHA ==> CHAMFER

CHK ==> CHECKSTANDARDS

COL ==> COLOR

COLOUR ==> COLOR

CO ==> COPY

CP ==> COPY

D ==>  DIMSTYLE

DAL ==> DIMALIGNED

DAN ==> DIMANGULAR

DBA ==> DIMBASELINE

DBC ==> DBCONNECT

DC ==> ADCENTER

DCE ==> DIMCENTER

DCENTER ==> ADCENTER

DCO ==> DIMCONTINUE

DDA ==> DIMDISASSOCIATE

DDI ==> DIMDIAMETER

DED ==> DIMEDIT

DI ==> DIST

DIV ==> DIVIDE

DLI ==> DIMLINEAR

DO ==> DONUT

DOR ==> DIMORDINATE

DOV ==> DIMOVERRIDE

DR ==> DRAWORDER

DRA ==> DIMRADIUS

DRE ==> DIMREASSOCIATE

DS ==> DSETTINGS

DST ==> DIMSTYLE

DT ==> TEXT

DV ==> DVIEW

E ==> ERASE

ED ==> DDEDIT

EL ==> ELLIPSE

EX ==> EXTEND

EXIT ==> QUIT

EXP ==> EXPORT

EXT ==> EXTRUDE

F ==> FILLET

FI ==> FILTER

G ==> GROUP

G ==> GROUP

GR ==> DDGRIPS

H ==>  BHATCH

H ==> HATCH

HE ==> HATCHEDIT

HI ==> HIDE

I ==>  INSERT

I ==> INSERT

IAD ==> IMAGEADJUST

IAT ==> IMAGEATTACH

ICL ==> IMAGECLIP

IM ==> IMAGE

IM ==> IMAGE

IMP ==> IMPORT

IN ==> INTERSECT

INF ==> INTERFERE

IO ==> INSERTOBJ

L ==>  LINE

LA ==> LAYER

LA ==> LAYER

LE ==> QLEADER

LEN ==> LENGTHEN

LI ==> LIST

LINEWEIGHT ==> LWEIGHT

LO ==> LAYOUT

LS ==> LIST

LT ==> LINETYPE

LT ==> LINETYPE

LTYPE ==> LINETYPE

LTYPE ==> LINETYPE

LTS ==> LTSCALE

LW ==> LWEIGHT

M ==>  MOVE

MA ==> MATCHPROP

ME ==> MEASURE

MI ==> MIRROR

ML ==> MLINE

MO ==> PROPERTIES

MS ==> MSPACE

MT ==> MTEXT

MV ==> MVIEW

O ==>  OFFSET

OP ==> OPTIONS

ORBIT ==> 3DORBIT

OS ==> OSNAP

OS ==> OSNAP

P ==>  PAN

P ==> PAN

PA ==> PASTESPEC

PARTIALOPEN ==> PARTIALOPEN

PE ==> PEDIT

PL ==> PLINE

PO ==> POINT

POL ==> POLYGON

PR ==> PROPERTIES

PRCLOSE ==> PROPERTIESCLOSE

PROPS ==> PROPERTIES

PRE ==> PREVIEW

PRINT ==>  PLOT

PS ==> PSPACE

PTW ==> PUBLISHTOWEB

PU ==> PURGE

PU ==> PURGE

R ==>  REDRAW

RA ==> REDRAWALL

RE ==> REGEN

REA ==> REGENALL

REC ==> RECTANG

REG ==> REGION

REN ==> RENAME

REN ==> RENAME

REV ==> REVOLVE

RO ==> ROTATE

RPR ==> RPREF

RR ==> RENDER

S ==>  STRETCH

SC ==> SCALE

SCR ==> SCRIPT

SE ==> DSETTINGS

SEC ==> SECTION

SET ==> SETVAR

SHA ==> SHADEMODE

SL ==> SLICE

SN ==> SNAP

SO ==> SOLID

SP ==> SPELL

SPL ==> SPLINE

SPE ==> SPLINEDIT

ST ==> STYLE

STA ==> STANDARDS

SU ==> SUBTRACT

T ==>  MTEXT

T ==> MTEXT

TA ==> TABLET

TH ==> THICKNESS

TI ==> TILEMODE

TO ==> TOOLBAR

TOL ==> TOLERANCE

TOR ==> TORUS

TP ==> TOOLPALETTES

TR ==> TRIM

UC ==> UCSMAN

UN ==> UNITS

UN ==> UNITS

UNI ==> UNION

V ==>  VIEW

V ==> VIEW

VP ==> DDVPOINT

VP ==> VPOINT

W ==>  WBLOCK

W ==> WBLOCK

WE ==> WEDGE

X ==>  EXPLODE

XA ==> XATTACH

XB ==> XBIND

XB ==> XBIND

XC ==> XCLIP

XL ==> XLINE

XR ==> XREF

XR ==> XREF

Z ==>  ZOOM

ممکن است شما دوست داشته باشید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

img { border-radius: 25%; }